Điều khoản dịch vụ

Cảm ơn bạn đã truy cập my-arch.com (MyAC Co.,Ltd). Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ MyAC Co.,Ltd website.

Việc bạn sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những điều kiện và điều khoản sử dụng dưới đây. Nếu người sử dụng trang web này vi phạm các điều kiện và điều khoản sử dụng, MyAC Co.,Ltd và các đối tác có liên quan có quyền cấm và ngăn chặn đối tượng đó tiếp tục tham gia trang web này.

1. Trách nhiệm của người sử dụng

MyAC Co.,Ltd không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do những hậu quả trực tiếp, tình cờ hay gián tiếp; những thất thoát, chi phí (bao gồm chi phí pháp lý, chi phí tư vấn hoặc các khoản chi khác được thu bởi bên thứ 3 có sự đồng thuận của người sử dụng) có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp do việc truy cập trang web hoặc khi tải dữ liệu về máy; những tổn hại gặp phải do virus, hành động phá hoại trực tiếp hay gián tiếp của hệ thống máy tính khác, đường dây điện thoại, phần cứng, phần mềm, lỗi chương trình, hoặc bất kì các lỗi nào khác; đường truyền dẫn của máy tính hoặc nối kết mạng bị chậm …

2. Về nội dung trang web

Tất cả những thông tin ở đây được cung cấp cho bạn một cách trung thực. Tuy nhiên MyAC Co.,Ltd không bảo đảm, hay có bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, tin cậy đối với các nội dung được trích lại từ nơi khác. Mặc dù chúng tôi luôn cố gắng cập nhật và kiểm chứng thường xuyên các nội dung tại trang web.

3. Bản quyền sử dụng trang web

MyAC Co.,Ltd là chủ sở hữu hợp pháp của trang web này. Việc chỉnh sửa trang web, cập nhật và thay đổi nội dung, hình thức trang web thuộc thẩm quyền của MyAC Co.,Ltd. MyAC Co.,Ltd cho phép bạn sử dụng các dịch vụ, thông tin của website với mục đích phi thương mại. Người sử dụng không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung, tài liệu có sẵn mà chưa có sự đồng thuận của MyAC Co.,Ltd.

4. Về việc sử dụng thông tin

Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn trên trang web này nếu không được phép.

Trong mọi trường hợp, MyAC Co.,Ltd có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác bất cứ lúc nào theo quyết định của MyAC Co.,Ltd mà không cần thông báo lý do của việc vô hiệu hóa đó.

5. Thay đổi nội dung

MyAC Co.,Ltd giữ quyền thay đổi, chỉnh sửa và loại bỏ những thông tin không phù hợp vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào.

6. Quyền và điều kiện gửi bài viết cộng tác

Người sử dụng có thể gửi bài viết để đăng tải hoặc trực tiếp gửi bình luận chia sẻ thông tin trên my-arch.com. Bất kỳ thông tin nào người sử dụng gửi đến MyAC Co.,Ltd sẽ không được coi là các thông tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào trên MyAC Co.,Ltd, đồng nghĩa với việc người sử dụng không thể thu hồi để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi.

Người sử dụng phải bảo đảm về tính sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho MyAC Co.,Ltd. Người sử dụng phải chịu trách nhiệm và đảm bảo về tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. MyAC Co.,Ltd sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.

MyAC Co.,Ltd có toàn quyền trong việc chấp nhận hoặc từ chối đăng tải nội dung do người sử dụng gửi. MyAC Co.,Ltd có toàn quyền xem xét và loại bỏ các thông tin vi phạm qui định trên.

7. Luật áp dụng

Mọi hoạt động phát sinh từ trang web phải tuân thủ theo luật pháp Việt Nam.

8. Vi phạm bản quyền

MyAC Co.,Ltd coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các qui định của pháp luật. Nếu người sử dụng tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên MyAC Co.,Ltd vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ MyAC Co.,Ltd bằng cách gửi thông báo cho MyAC Co.,Ltd qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.

9. Từ chối các bảo đảm

Người dùng hiểu rằng MyAC Co.,Ltd không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Người sử dụng chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

10. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào, MyAC Co.,Ltd sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi, hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của MyAC Co.,Ltd.